Deus te odeia, e odeia também Times New Roman

Deus odeia Times new Roman

Sobre o autor